Білозерська міська територіальна громада
Донецька область, Покровський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ Білозерської міської ради VIII скликання

Дата: 02.11.2021 10:11
Кількість переглядів: 138

Додаток 1 до рішення                     Білозерської міської ради

16.11.2020  № 8/1- 6

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
Білозерської міської ради VIII скликання

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Відповідно до Конституції України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим  нормативним  актам  Білозерська міська рада Покровського району Донецької області (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє  спільні інтереси територіальної громади з правом юридичної особи, наділена власними повноваження, а також повноваженнями переданими їй  селищними, міськими радами, в межах яких вона діє самостійно.

Стаття 2. Справжнім Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях сесій ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури відповідно до повноважень ради, встановленими Конституцією та законами України.

Стаття 3. Діяльність ради ґрунтується на колективному обговоренні та вирішенні питань, гласності, відповідальності та підзвітності перед нею його органів, обирає або затверджує посадових осіб, законності, постійному обліку громадської думки, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, державній  підтримці  та гарантії місцевого самоврядування.

Стаття 4. У своїй діяльності рада керується Регламентом ради, прийнятим на сесії, на строк повноважень ради. Регламент вводиться в дію з моменту підписання у встановленому законодавством України порядку рішення ради про його затвердження. З цього часу вважається, що втратив чинність Регламент ради попереднього скликання.

Зміни та доповнення до Регламенту ради підлягають обов'язковому попередньому розгляду на засіданнях усіх постійних комісій ради.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян, що є головною з питання підготовки змін і доповнень до Регламенту ради, узагальнює письмові висновки постійних комісій ради, її виконавчих органів та вносить проект рішення на розгляд сесії міської ради.

Зміни та доповнення до Регламенту ради не можуть вноситися частіше одного разу на півріччя.

Розділ II. Правомочність і компетентність ради

Стаття 5. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від  її загального складу.

Стаття 6. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, віднесеними  до її відання.

Стаття 7. Питання виключної компетенції ради визначаються статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ III. Планування роботи ради

Стаття 8. Рада працює на основі поточного плану і плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Поточний план розробляється, як правило, строком на черговий рік діяльності ради і включає питання для розгляду на сесіях, засіданнях постійних комісій, семінарах з депутатами та інші. Поточний план затверджується на останній сесії року.

Стаття 9. Проект поточного плану розробляється секретарем ради,  включає в себе пропозиції депутатів, постійних комісій, виконавчих органів міської ради.

Проект плану вноситься на розгляд сесії міським головою.

Стаття 10. Пропозиції про уточнення, коригуванні або зміну плану роботи ради, оформлені у вигляді змін і доповнень до проєкту рішення, подаються депутатами, постійними комісіями, виконавчими органами секретарю ради, який забезпечує їх розгляд, узагальнює і направляє для внесення на чергову сесію в установленому порядку.

Стаття 11. Організація виконання плану роботи покладається на секретаря ради, голів постійних комісій.

Розділ IV. Перша сесія ради

Стаття 12. Перша сесія новообраної ради скликається міською територіальною виборчою комісією після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 13. Дата, час і місце проведення першої сесії ради нового скликання визначається міською територіальною виборчою комісією.

Стаття 14. Для підготовки першої сесії міський голова створює робочу групу з числа новообраних депутатів ради з урахуванням пропозицій, внесених керівниками всіх організацій партій, представники яких обрані до ради. До складу підготовчої групи включаються посадові особи виконавчих органів ради за повноваженнями.

Підготовча група готує:

1) проєкт порядку денного першої сесії ради нового скликання;

2) проєкт рішення сесії про кількість і назви постійних комісій ради;

3) проєкт рішення сесії про обрання секретаря ради;

4) проєкти інших документів, пропонованих для розгляду на першій сесії;

5) пропозиції з питання організації роботи першого засідання.

Підготовча група здійснює свою роботу на підставах, встановлених Регламентом ради попереднього скликання для тимчасових контрольних комісій ради та припиняє свою діяльність з моменту утворення постійних комісій ради.

Стаття 15. Сесію відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про результати виборів депутатів, міського голови і визнання їх повноважень. Після надання інформації  комісією  та прийняття Присяги, міський голова веде сесію і вносить пропозиції щодо порядку денного і порядку розгляду питань. У разі відсутності міського голови, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу ради обирає головуючого, який веде сесію.

Розділ V. Чергові та позачергові сесії ради

Стаття 15. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради, що забезпечує колективне обговорення поставлених перед нею завдань і прийняття по них рішень.

Стаття 16. Сесія складається з засідання ради, а також засідань постійних комісій.

Стаття 17. Сесія ради скликається, як правило, в третій  четвер кожного місяця, але не рідше одного разу на три місяці.

Стаття 18. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та проєктів рішень з питань, які пропонується внести на розгляд ради.

Стаття 19. Позачергові сесії ради із зазначенням пропонованого порядку денного скликаються міським головою за його ініціативою, за пропозицією виконавчого комітету міської ради, на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради у вигляді протоколу  за підписами не менше 1/3 чоловік.

Вимога депутатів з обгрунтуванням необхідності скликання позачергової сесії і проєкти документів з питань, пропонованих для розгляду, повинні бути оформлені в письмовому вигляді, зареєстровані в установленому порядку і представлені міському голові.

Додаткові питання до порядку денного позачергової сесії не включаються.

Стаття 20. Міський голова скликає позачергову сесію не пізніше, ніж через два тижні з дня подачі вимоги про її скликання.

Розпорядження міського голови про час скликання і місце проведення позачергової сесії доводиться до депутатів ради не пізніше, ніж за день до її скликання.

Проєкти документів, що вносяться на розгляд позачергової сесії ради, видаються депутатам не пізніше, ніж за день до сесії, а у виняткових випадках - при їх реєстрації.

Стаття 21. У разі невмотивованої відмови міського голови, секретаря ради, або неможливості ними скликати сесію ради, сесія може бути скликана депутатами, що складають не менше однієї третини загального складу ради, або постійною комісією ради.

У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до складу групи, а веде, за рішенням ради - один з депутатів ради.

Стаття 22. Депутати, у разі неможливості прибути на сесію ради та прийняти участь у її засіданні, зобов'язані завчасно повідомити про це секретарю ради із зазначенням причин відсутності на сесії.

Стаття 23. Міський голова узагальнює та вносить пропозиції щодо порядку денного чергової сесії. До проєкту порядку денного включаються лише питання, проекти рішень з яких представлені в раду не пізніше, ніж за 12 робочих днів до передбачуваної дати сесії.

 

Стаття 24. Проєкти рішень, інші документи і матеріали з питань, які внесені на розгляд ради у строк, встановлений статтею 23 Регламенту, видаються депутатам для обговорення на засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 25. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Перед початком кожного засідання сесії проводиться реєстрація депутатів ради.

На час сесії, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом. випадках депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 26. Сесії ради, крім першої, відкриває і веде міський голова або секретар ради, за винятком випадку, передбаченого статтею 21 цього Регламенту.

Стаття 27. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням  права кожного бути присутнім на них, випадків, передбачених законодавством. Гласність у роботі ради забезпечується у встановленому чинним законодавством і цим Регламентом порядку, шляхом проведення відео зйомки відкритих засідань ради, проведення засідань її постійних комісій, а також шляхом поширення інформації про діяльність ради та її органів, посадових осіб місцевого самоврядування міста, інформації про прийнятих нормативно-правових і інших актах.

Стаття 28. Посадові особи виконавчих органів ради зобов'язані бути присутніми на сесіях ради при розгляді питань їх компетенції і в «Різному».

Стаття 29. У роботі засідань сесій ради можуть брати участь запрошені з обговорюваних питань. На вимогу ради або його посадових осіб керівники розміщених чи зареєстрованих на території міста підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, відповідей на запити депутатів.

Забороняється пропуск до зали засідань ради:

1) осіб зі зброєю, громіздкими предметами;

2) осіб з відеозаписуючої апаратурою (крім журналістів і працівників засобів масової інформації, акредитованих при раді).

Стаття 30. Особи, присутні на сесіях, зобов'язані виконувати розпорядження головуючого, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до подій на засіданні і дотримуватися порядку. В іншому випадку, за розпорядженням головуючого, порушники порядку  можуть бути видалені із зали засідань.

Розділ VI. Порядок проведення пленарних засідань сесій  ради

Стаття 31. Сесія Білозерського міської ради починається в 10:00 і закінчується о 17 годині, якщо міською радою не буде прийнято інше рішення, перерва в роботі робиться через перші 2:00 роботи на 15 хвилин. перерва на обід встановлюється з 14.00 до 14.30 год., реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за 30 хвилин до відкриття засідання міської ради. у разі потреби реєстрація депутатів проводиться перед засіданням (після перерви) і перед голосуванням.

Стаття 32. Пропозиції щодо проєкту порядку денного чергової сесії міської ради з додатком узгоджених, в порядку, встановленому Регламентом, проєктів рішень, вносяться через секретаря ради не пізніше, ніж за 12 дні до сесії.

Порядок денний і порядок розгляду питань на сесії обговорюються на початку роботи кожної сесії і по них приймаються рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на засіданні сесії.

Час на сесії надається, як правило:

а) для доповідей до 20 хвилин;

б) для співдоповідей до 10 хвилин;

в) для заключного слова до 3 хвилин;

г) для відповідей на питання до 5 хвилин;

д) для виступу в дебатах до 5 хвилин;

е) для повторного виступу та довідок до 2 хвилин.

Виступи по одному і тому ж питанню більше двох разів допускаються за згодою сесії.

Для внесення депутатського питання на сесії надається не більше 5 хвилин, для відповіді на питання до 3 хвилин.

Стаття 33. Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій вправі взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше ніж на 5 хвилин.

Стаття 34. Міський голова під час сесії:

1) відкриває, веде і закриває засідання сесії, оголошує перерви в роботі сесії;

2) забезпечує дотримання цього Регламенту;

3) стежить за дотриманням кворуму і прийнятого депутатами порядку роботи сесії;

4) представляє для обговорення проекти рішення ради, оголошує їх повну назву;

5) надає слово доповідачам, співдоповідачам;

6) створює рівні можливості депутатам різних фракцій для участі в обговоренні питань;

7) надає слово депутатам для запитів, питань, довідок і зауважень;

8) стежить за порядком в залі і, у разі його порушення, вживає необхідних заходів, аж до видалення із залу осіб, які не є депутатами міської ради;

9) проводить голосування з питань, які потребує прийняття рішення, і оголошує його результати;

10) дає доручення, пов'язані з роботою сесії, депутатськими питаннями, зверненнями громадян до сесії, органам міської ради, робочим органам сесії, організаціям, підприємствам та установам;

11) підписує протокол сесії.

Міський голова (головуючий на сесії) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

Стаття 35. Секретар ради під час сесії:

1) надає допомогу головуючому на сесії міському голові, вирішує за його дорученням виникають по ходу сесії питання;

2) веде засідання ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) вносить пропозиції щодо складу робочих органів сесії;

4) інформує депутатів про виконання рішень ради;

5) контролює розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу сесії;

6) організовує запрошення і присутність осіб, необхідних при обговоренні конкретних питань;

7) організовує ведення стенограми сесії і подальше оформлення протоколу сесії.

Стаття 37. Для проведення голосування та визначення його результатів рада може обрати відкритим голосуванням з числа депутатів лічильну комісію. При цьому забезпечується представництво всіх організацій політичних партій (блоків), обраних до ради.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені в бюлетені для таємного голосування.


Розділ VII. Оформлення та порядок проходження проектів рішень ради

Стаття 38. Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропозиції з питань на розгляд сесії міської ради та проекти рішень ради можуть вноситися:

1) міським головою;

2) постійними комісіями;

3) депутатами міської ради;

4) виконавчим комітетом міської ради;

5) загальними зборами громадян, проведеним відповідно до чинного законодавства України.

 На засіданнях міської ради розглядаються питання, запропоновані у формі проєктів рішень міської ради за результатами громадських слухань, проведених у відповідності з чинним законодавством.

Стаття 39. Проєкти рішень ради, підготовлені органами місцевого самоврядування та органами самоорганізації населення міста, об'єднаннями громадян та посадовими особами, що не володіють правом внесення проєктів рішень, можуть бути представлені до міської ради тільки через суб'єктів, зазначених у статті 38 цього Регламенту.

Стаття 40. Обов'язковою умовою внесення проєкту рішення ради є:

1) подання документа в друкованій та електронній формі (на електронному носії у текстовому форматі);

2) друкований примірник проєкту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради - слова «Проєкт вноситься ... (вказується найменування суб'єкта, який вносить проект)»;

3) текст проєкту повинен мати наступні частини:

- Преамбула (констатуюча частина), в якій містяться посилання на законодавчі та інші нормативно-правові акти або документи, що регулюють дану сферу діяльності і мета прийняття рішення;

- Постановляю, в якій конкретно і чітко формулюється рішення, виконавці поставлених завдань;

- Заключна, в якій вказується постійна комісія і посадова особа, на яких покладається контроль за виконанням рішення;

4) наявність погоджувальних  підписів (віз):

- Секретаря ради;

- Заступників міського голови, в компетенції яких знаходиться дане питання;

- Голів постійних комісій по колу повноважень;

- спеціаліста виконавчого органу, який підготував проєкт рішення;

Проєкти рішень, які передбачають використання коштів міського бюджету, візуються головою профільної постійної комісії та начальником фінансового відділу міської  ради.

При наявності в особи, що візує проєкт зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який прикладається до оригіналу проєкту рішення.

5) зазначення особи, яка підготовала та  буде доповідати питання на сесії ради (розміщується після віз узгодження);

6) наявність (при необхідності) пояснювальної записки, яка містить: обґрунтування необхідності прийняття рішення; пропозиції про джерела фінансування, якщо для реалізації питання потрібні додаткові витрати; прогнозовані суспільні, економічні та правові наслідки прийняття рішення; інші матеріали.

Проєкти рішень міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягають обов'язковому узгодженню з посадовими особами, що беруть участь у підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій з напрямів, секретарем міської ради, при необхідності в лист погодження включають органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, чиї  інтереси зачіпаються відповідним рішенням.

До проєкту рішення з листом узгодження додається лист розсилки (перелік підприємств, установ та організацій, яким необхідно направити даний документ)

Додаткові умови внесення проєктів регуляторних актів ради встановлюються чинним законодавством України.

Стаття 41. Пропозиції до порядку денного, що вносяться зборами громадян, повинні відображати спільні інтереси територіальних громад і належати до компетенції органів місцевого самоврядування. Збори громадян проходять з кількістю учасників, які мають право голосу, не менше 100 чоловік з попереднім повідомленням (за 7 днів) міської ради. Рішення зборів приймає більшістю голосів від присутніх. Протокол підписується головою та секретарем зборів. До протоколу додається реєстраційний список учасників зборів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та адреси місця проживання. Матеріали подають секретарю ради у строки та в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 42. Проєкти рішень, що вносяться на розгляд ради та оформлені з дотриманням вимог, передбачених статтею 40 цього Регламенту, приймаються, реєструються із зазначенням дати, часу і суб'єкта, який вносить проект рішення на розгляд сесії ради.

Стаття 43. Постійні комісії ради у встановлений термін, але не пізніше, ніж за день до дати проведення сесії ради, розглядають проекти  рішень і при необхідності представляють по ним секретарю ради свої пропозиції та зауваження.

Стаття 44. Зауваження та пропозиції, отримані від постійних комісій, посадових осіб, що погоджують проєкт рішення сесії, додаються до проєкту рішення сесії ради. При необхідності ініціатори проєкту готують порівняльну таблицю для розгляду проєкту рішення на засіданні.

Стаття 45. У підготовці проєктів рішень та матеріалів до них беруть участь виконавчі органи ради відповідно до повноважень.

Розділ VIII. Розгляд та затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, міського бюджету та звітів про їх виконання

Стаття 46. Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, інші цільові програми, міський бюджет та звіти про їх виконання представляються до розгляду  на сесії міської ради.

Стаття 47. Матеріали з питань, зазначених у статті 46 міський голова або секретар ради направляє на розгляд  депутатам міської ради.

Стаття 48. Міська рада затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші цільові програми, міський бюджет та звіти про їх виконання тільки після доповіді виконавчого комітету.

Стаття 49. Рішення ради про міський бюджет ставиться на голосування депутатів тільки після затвердження радою загальної суми доходів і загальної суми видатків бюджету, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

Розділ IX. Депутатський запит і депутатське звернення

Стаття 50. Депутатське звернення - це засіб отримання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Депутатське  звернення може бути проголошено  усно під час виступу або письмово.

Відповідь на депутатське звернення може бути оголошено на сесії ради або надано депутату ради в індивідуальному порядку.

Депутатське звернення  не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 51. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради та її органів, міському голові, керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

У запиті, у необхідних випадках,  надається інформація про заходи, раніше вжитих депутатом і про реагування на них відповідних органів і посадових осіб, наводяться інші дані, що мають значення для розгляду запиту.

Стаття 52. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів ради попередньо або на засіданні ради у письмовій формі. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання ради. Депутатський запит, підтриманий депутатами підлягає обов'язковому включенню до порядку денного сесії.

Стаття 53. Разом із запитом депутат або група депутатів вносять відповідний проєкт рішення міської ради, який оформляється і розглядається радою та її органами в порядку, передбаченому главою VII цього Регламенту.

Депутатський запит, внесений в день сесії, здається з відповідним проєктом рішення.

Підготовку до розгляду на сесії депутатських запитів організовує секретар міської ради, а в разі його відсутності - голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту.

Стаття 54. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений ним строк звіт про виконання рішення за запитом депутата або групи депутатів ради.

Стаття 55. Для розгляду проєкту рішення та відповіді по депутатському запиту, включеному в передбачуваному порядку денного сесії, секретар ради запрошує на сесію посадових осіб, до яких звернуто запит.

Стаття 56. Підтриманий радою депутатський запит після підписання міським головою відповідного рішення направляється відповідному органу чи посадовій особі, до яких звернуто запит.

Стаття 57. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати на вимогу депутата - письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені міською радою, відповідно до закону.

За згодою депутата, який вніс запит, відповідь може бути  надана  і особами, що заміщають цю посадову особу.

Письмова відповідь органу або посадової особи на депутатський запит направляється міській раді та депутату, який його вніс.

Стаття 58. За результатами обговорення депутатського запиту міська рада приймає рішення.

Розділ Х. Процедура розгляду та прийняття рішень радою

Стаття 59. Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Рішення міської ради може прийматися без обговорення на засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат, присутній на засіданні. При голосуванні з даного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за запропоноване рішення, проти нього або утримується при голосуванні. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова і враховується його голос.

Для вироблення остаточного тексту рішення міської ради обирається редакційна комісія, яка і розробляє відпрацьовані проекти рішень сесій з урахуванням всіх наданих  доповнень.

Доопрацювання окремих документів сесії може доручатися секретарю сесії.

Стаття 60. Депутат голосує особисто, не допускається передача іншій особі права голосу депутата.

Стаття 61. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря міської ради та прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради (розміщується в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменного голосування). Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії. ИЗМЕНЕНА 19.05.16

Стаття 62. Голосування за проєктом рішення міської ради може бути віддалене за часом від його розгляду.

Дане питання підлягає обов'язковому включенню до порядку денного наступної сесії з заслуховуванням доповіді щодо спірних позицій  і обгрунтуванням необхідності позитивного рішення або відмови.

У випадку, коли текст проєкту рішення розданий депутатам, він може не оголошуватися.

Стаття 63. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень по проєкту рішень міської ради проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту проєкту рішення за основу. У випадку, якщо проєкт рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проєкт рішення, знімається з порядку денного.

Голосування щодо проєкту рішення проводиться в цілому або на початку по пунктах, по розділах, а потім в цілому.

Розділ XI Голосування.

Стаття 64. Перед початком голосування головуючий на засіданні сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.

Стаття 65. Рішення з процедурних питань, визначених порядком роботи сесії приймається більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Воно може не ставитися головуючим на голосування, якщо жоден депутат не зажадають іншого.

Процедурними вважаються питання, що відносяться до визначеного  способу розгляду питань на засіданні ради, у тому числі:

1) про перерву в засіданні, перенесення або закриття засідання;

2) про встановлення часових обмежень для виступів і з обговорення питання в цілому;

3) про надання додаткового часу для виступу;

4) про надання слова запрошеним на засідання;

5) про направлення питання на розгляд відповідної постійної комісії ради;

6) про визначення способу голосування;

7) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит;

8) про затвердження порядку денного сесії;

9) про проведення повторного голосування та інші.

Стаття 66. Голосування на сесії може проводитися: відкрито чи таємно.

Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: прийнято рішення або відхилено.

За рішенням міської ради може бути проведене поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.

Таємне голосування проводиться на вимогу більшості депутатів, присутніх на сесії або в інших випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. Відкрите голосування може проводитися поіменно на вимогу більшості депутатів, присутніх на сесії.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються за формою затвердженою радою і в кількості, встановленому лічильною комісією, перевіряються лічильною комісією.

Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування щодо проекту рішення повинні стояти слова «За», «Проти», «Утримався». У бюлетені для голосування по єдиній кандидатурі позначка ставиться навпроти  прізвища кандидата, за якого проголосовано.

Час і місце таємного голосування бюлетенями, порядок його проведення, критерії визнання бюлетеня недійсним встановлюються лічильною комісією і оголошуються депутатам її головою.

Видача бюлетенів починається у міру їх виготовлення, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до оголошеного часу голосування.

Стаття 67. Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування у відповідності зі списком депутатів під підпис.

Заповнення бюлетеня проводиться депутатом особисто.

Недійсними вважаються бюлетень невстановленої форми, а також ті, в яких залишені дві і більше прізвища кандидатів на одну посаду. Прізвища, пропозиції, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 68. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. По доповіді голови лічильної комісії міська рада більшістю голосів від свого загального складу приймає рішення про затвердження результатів голосування, а протокол лічильної комісії долучається до матеріалів сесії.

Стаття 69. При виявленні помилок або порушень у порядку чи техніці голосування, підсумки голосування визнаються недійсними і проводиться повторне голосування.

Розділ ХII. Рішення сесії ради

Стаття 70. Рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 71. Рішення ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, об'єднаннями громадян, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території  Білозерської міської об'єднаної територіальної громади.

Стаття 72. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради, якщо іншого не передбачається законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим  регламентом.

Стаття 73. Рішення ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні або в цей же строк призупиняється міським головою і вноситься на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

Рішення міської ради реєструються секретарем міської ради  із зазначенням порядкового номера скликання сесії і з присвоєним їм номером (№ скликання / номер сесії - номер рішення).

Рішення ради з основних питань повністю або у викладі доводяться до відома виборців через засоби масової інформації.

Стаття 74. Рішення ради знімаються з контролю за рішенням ради.

Розділ ХIII. Протокол сесії ради

Стаття 75. На кожному засіданні сесії ведеться протокол, в якому вказується:

1) найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;

2) число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

3) порядок денний сесії, прізвище, ініціали доповідача і співдоповідача по кожному питанню;

4) прізвище, ініціали, назва організації політичної партії (блоку), від яких обрано депутата, який виступає в дебатах, прізвище, ініціали та посаду, якщо промовець не депутат ради, а також особи, що задають запитання доповідачу;

5) перелік всіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти», «утрималися», а також кількість депутатів, що не беруть участь у голосуванні.

Стаття 76. До протоколу сесії додаються: відео зйомка відкритого засідання міської ради,аркуші поіменного голосування присутніх на сесії депутатів, рішення, прийняті міською радою з усіма узгодженнями  матеріалами, короткий виклад з основних обговорюваних питань на сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції та зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів. Рішення сесії з процедурних питань відображаються в тексті протоколу сесії.

Стаття 77. Протокол сесії ради підписується Білозерським міським головою, у разі його відсутності секретарем ради, а у випадках, передбачених частинами сьомою та дев'ятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - депутатом ради, який за дорученням ради головував на її засіданні .

Оригінали протоколів сесії протягом встановленого терміну зберігаються у протокольному секторі міської ради, а потім здаються в міський архів на постійне зберігання.

Розділ ХIV. Білозерський міський голова.

Стаття 78. Білозерський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Білозерське і очолює виконавчий комітет ради.

Стаття 79. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку та строки, визначені законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується, крім випадків дострокового припинення повноважень, в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

У своїй діяльності міський голова підзвітний раді, територіальній громаді.

Повноваження міського голови визначаються статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 80. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 81. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені відповідно до статей 26 і 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ ХV. Секретар ради

Стаття 82. Секретар ради обирається таємним голосуванням за пропозицією міського голови міською  радою з числа депутатів і працює в раді на постійній основі.

Секретар ради вважається обраним, якщо за запропоновану кандидатуру віддано більше половини голосів від загального складу депутатів міської ради.

Стаття 83. Повноваження секретаря ради визначаються частиною третьою статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 84. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, прийнятому більш,  як 2/3 голосів депутатів від загального складу міської  ради.

Розділ ХVI. Постійні та інші комісії ради

Стаття 85. Постійні комісії є органами ради, які обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, відповідальні перед міською радою і їй підзвітні.

Стаття 86. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. У складі комісії повинно бути не менше п'яти і не більше п'ятнадцяти депутатів.

Пропозиції щодо кандидатур голів постійних комісій міської ради вносяться міським головою, секретарем ради.

Стаття 87. У Білозерській  міській раді утворені такі постійні комісії:

1) постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту;

2) комісія з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;

3) постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

4) постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

5) постійна комісія з питань охорони здоровя, освіти, культури, спорту та молодіжної політики.

Стаття 88. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 89. Постійні комісії періодично, але не рідше одного разу на рік, інформують населення про роботу комісії з питань що належать до їх відання  або звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.

Постійні комісії звітують про свою роботу на сесії ради згідно затвердженого графіка з обов'язковим обговоренням.

Стаття 90. Рада з конкретно визначених питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, може створювати інші комісії, робочі групи, а також тимчасові контрольні комісії з числа депутатів місцевих рад.

Стаття 91. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, інших комісій, робочих груп ради, їх назву та завдання, персональний склад, голів, терміни подання звітів та пропозицій на розгляд ради вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Членами комісій робочих груп ради можуть бути працівники виконавчих органів міської ради, посадові особи і фахівці підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста.

Стаття 92. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закритими.

Тимчасові контрольні комісії, робочі групи ради правомочні приймати рішення, якщо в їх засіданні беруть участь більше половини складу. Рішення комісій, груп приймаються більшістю голосів  від загальної кількості їхніх членів.

Повноваження тимчасових контрольних комісій, робочої групи припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів їх роботи, а також у разі припинення повноважень ради, який створив комісію, робочу групу.

Розділ XVII. Депутат ради

Стаття 93. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата міської ради, обраної замість вибулого депутата, починаються з дня заслуховування на пленарному засіданні ради інформації міської територіальної виборчої комісії з даного питання.

Стаття 94. Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, Положенням про постійні комісії Білозерського міської ради, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 95. Депутат ради в раді та її органах має право:

    1) вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить;

    2) обирати і бути обраним до органів міської ради;

    3) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

    4) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

    5) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядок розгляду обговорюваних питань та їх суті;

    6) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

    7) вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

    8) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

    9) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб виконавчих органів ради;

    10) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

    11) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, що діють на території міста;

    12) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

    13) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

    14) знайомитися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів у встановленому порядку;

    15) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

    16) об'єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради;

    17) на депутатський запит, депутатське запитання;

    18) на невідкладний прийом;

    19) брати участь з правом дорадчого голосу в роботі будь-яких органів, утворених радою, її виконавчим комітетом, міським головою.

Стаття 96. Депутат ради періодично, але не менш ніж один раз на рік, зобов'язаний  звітувати про свою роботу та роботу ради перед виборцями та організацією партії (блоку), за списком яких обраний депутатом.

Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів ради перед виборцями.

Інформація про проведення звіту подається до рада у семиденний строк.

Виконавчі органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, організацій, установ державної та комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи в зв'язку з його звітом перед виборцями.

Стаття 97. Депутат ради в раді та її органах зобов'язаний:

1) дотримуватися Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правові акти України, Регламенту  Білозерської міської ради, Положення про постійні комісії Білозерського міської ради та інших актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів ;

    2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

    3) виконувати доручення ради,  її органів, міського голови, секретаря міської ради, голови відповідної постійної комісії. Інформувати їх про виконання доручення;

    4) дотримуватися правил депутатської етики, визначені статтею 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

    5) входити до складу однієї з постійних комісій, утворених радою;

    6) брати участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії;

    7) бути присутнім на засіданнях ради, засіданнях постійних комісій та інших органів ради, до складу яких він входить.

    При неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це секретарю ради.

    При пропуску депутатом протягом року більше половини засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може у встановленому законодавством України порядку внести пропозицію про відкликання такого депутата.

Стаття 98. У разі надходження до ради звернення (заяви) про вчинення депутатом ради неетичних вчинків, постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту  вправі вимагати від нього письмових (усних) пояснень і давати мотивовану оцінку пропонованих депутату претензій.

Розгляд претензій на адресу депутата повинний  проводитися, як правило, в його присутності. У разі визнання претензій депутату обгрунтованими, він зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку принести публічні вибачення депутатам, органам, організаціям, посадовим особам, громадянам, чиї інтереси, честь і гідність були порушені.

Комісія з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян розглядає питання, пов'язані з порушенням депутатської етики:

а) за письмовою заявою депутата (групи депутатів);

б) за письмовою заявою виборців;

в) за письмовою заявою посадових осіб, підзвітних раді, представників організацій, установ;

г) за рішенням ради;

д) за власною ініціативою, якщо це рішення прийнято більшістю від її складу.

Порушення депутатом етичних норм може спричинити за собою такі заходи впливу:

а) винесення публічного осуду на адресу депутата;

б) виведення депутата зі складу тимчасової контрольної комісії ради;

в) інформування виборців про поведінку депутата;

г) пропозиція депутату залишити зал засідань ради до закінчення пленарного засідання сесії з наступним зверненням про вжиття заходів у встановленому законодавством України порядку в разі його неадекватної поведінки, що порушує честь і гідність депутатів міської ради, інших осіб, які беруть участь у пленарному засіданні сесії ради;

д) прийняття рішення про припинення достроково повноважень депутата у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким він засуджений до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

За пропозицією постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту рішення щодо заходів впливу до депутата ради приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

Депутат має право вимагати, щоб питання про порушення ним норм депутатської етики розглядалося комісією та радою в режимі закритого засідання.

У виняткових випадках питання про порушення депутатом норм етики і вжиття заходів впливу може бути розглянутий в ході пленарного засідання сесії міської ради з одночасним його включенням до порядку денного сесії. Пропозиція про це має бути підтримано більшістю голосів депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 99. Повноваження депутата ради можуть бути припинені достроково за рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Розділ XVIII. Розгляд доручень виборців.

Стаття 100. Міська рада розглядає і затверджує план заходів з виконання доручень виборців.

Стаття 101. Зміна і доповнення до плану заходів з виконання доручень виборців вносяться міською радою за пропозицією постійних комісій, депутатів міської ради.

Стаття 102. Рішення про реалізацію доручень виборців враховуються в планах економічного і соціального розвитку міста та при плануванні бюджету.

Виконані накази виборців знімаються з контролю міською радою.

Стаття 103. Міська рада та її органи інформують населення про хід виконання наказів виборців.

Розділ XIX. Виконавчий апарат міської ради.

 

Стаття 104. Виконавчий апарат міської ради складається з міського голови, його заступника, секретаря виконкому  управлінь,  відділів та секторів.

Виконавчий апарат міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 105. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови.

Керівником виконавчого апарату є міський голова.

 

Стаття 106. Виконавчий апарат міської ради:

 Здійснює організаційно-технічну підготовку сесій міської ради;

 Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;

  • Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;

 Забезпечує їх необхідною інформацією;

 Організує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

 Надає методичну та практичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності;

 Розглядає за дорученням міського голови, секретаря ради, звернень, адресованих раді, веде їх облік, готує по них відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам міської ради у цих питаннях;

 Вивчає питання, пов'язані з адміністративно-територіальним поділом міста для внесення пропозицій міській раді;

 Здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення  обласних, місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевої ради та інших органів місцевого самоврядування;

 Надає методичну допомогу органам місцевого та територіального самоврядування, вивчає і поширює досвід їх роботи;

 Організує навчання депутатів та керівників органів місцевого самоврядування;

 Бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, що проводяться радою, постійними комісіями.

 

Розділ XX. Депутатські групи, фракції

 

Стаття 107. Депутатська група - це об'єднання депутатів міської ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.

 

Депутати міської ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв'язують депутати, або іншими ознаками.

 

Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів міської ради.

 

Стаття 108.  Депутатська фракція – це об’єднання депутатів міської ради на основі єдності поглядів та належності до відповідної політичної партії.

 

Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за списками кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, які отримали депутатські мандати на виборах до Білозерської міської ради.

 

При формуванні депутатських фракцій враховуються принципи добровільності та демократичності. Депутат самостійно приймає рішення про входження до депутатської фракції.

 

Мінімальна кількість депутатів, що входять до однієї депутатської фракції дорівнює кількості місць у складі міської ради, отриманих партією, що набрала на виборах найменшу кількість голосів виборців з усіх партій, які пройшли до складу міської ради.

 

Депутатську фракцію очолює керівник (уповноважена особа), обраний зі складу депутатів міської ради – членів фракції.

 

Депутат міської ради може входити лише в одну, утворену в раді, депутатську фракцію.

 

Стаття 109. Порядок створення депутатських фракцій та депутатських груп

 

Після закриття першої сесії міської ради з ініціативи міського голови проводяться збори депутатів, на яких міських голова пропонує депутатам заявити про утворення депутатських фракцій.

 

Керівник (уповноважена особа) фракції вносить міському голові подання про утворення депутатської фракції та протокол зборів депутатів, на яких ухвалено рішення про утворення відповідної фракції.

 

У поданні про утворення депутатської фракції, підготовленому на ім’я міського голови зазначається: назва депутатської фракції, її персональний склад, партійна належність кожного депутата, прізвища голови фракції, його заступників та секретаря. Назва депутатської фракції визначається самою фракцією.

 

Протокол зборів має містити:

 

1) назву депутатської фракції;

 

2) ПІБ керівника фракції;

 

3) ПІБ депутатів, що входять до складу фракції.

 

До протоколу додаються відповідні заяви депутатів про вступ до депутатських фракцій.

 

Передбачені частиною 1 документи подаються міському голові не пізніше як за 10 робочих  днів до початку  чергової сесії міської ради.

 

Депутатська фракція реєструється секретарем міської  ради. Умовою для реєстрації депутатської фракції є подання, оформлене згідно частини 1 даної статті, та особисті заяви депутатів, які увійшли до складу депутатської фракції.

 

Депутатська фракція вважається сформованою з моменту оголошення про це головуючим на пленарному засіданні міської ради. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний і персональний склад, керівника депутатської фракції, його заступників та секретаря. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських фракцій.

 

Про вступ, вихід або виключення з фракції депутат або фракція (у разі виключення депутата з фракції) повідомляють головуючого на пленарному засіданні ради письмово. З моменту оголошення про вступ депутата у фракцію, вихід зі складу фракції або виключення депутата з фракції виникає або припиняється членство депутата у відповідній депутатській фракції.

 

Депутатська фракція припиняє своє існування у разі, якщо після виходу з фракції депутатів кількість членів депутатської фракції буде менше, ніж 2 депутати.

 

Стаття 110. Депутатську групу може бути створено в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

 

Депутати міської ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

 

Депутатська група реєструється  секретарем міської  ради. Умовою для реєстрації депутатської групи є подання на ім’я міського голови про утворення депутатської групи із зазначенням назви, мети її діяльності, кількісного та персонального складу депутатів, що входять до депутатської групи, її партійної приналежності, найменування депутатської фракції, до складу якої вона входить (у разі створення депутатської групи у складі депутатської фракції), керівника, заступників керівника та секретаря депутатської групи. До подання додаються заяви депутатів, які увійшли до складу депутатської групи.

 

Депутатська група вважається утвореною з моменту оголошення про її утворення головуючим на сесії міської ради.

 

Депутатська група припиняє свою діяльність у разі, якщо кількісний склад депутатів, що входять до депутатської групи буде менше двох, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Оголошення про припинення діяльності депутатської групи здійснюється головуючим на сесії міської ради.

 

Стаття 111. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій

 

Діяльність депутатської групи або фракції припиняється:

 

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, унаслідок чого кількість членів групи, фракції стає меншою за мінімальну;

 

2) у разі прийняття депутатами міської ради, що входять до складу депутатської групи або фракції, рішення про саморозпуск;

 

3) після закінчення строку повноважень міської ради.

 

Стаття 112. Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції

 

Членство депутата міської ради в депутатській групі або фракції є добровільним.

 

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції.

 

Секретар міської ради не може бути включений до складу жодної із депутатських фракцій та/або депутатських груп.

 

Стаття 113. Права депутатських груп та фракцій

 

Депутатські фракції мають право:

 

1) на пропорційне представництво в усіх органах ради;

 

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

 

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

 

4) на підготовку та внесення до ради проєктів рішень ради;

 

5) на поширення через секретаря міської ради підготовлених матеріалів, інформації для депутатів ради;

 

6) на оголошення на пленарному засіданні ради заяв і звернень до депутатів і виборців;

7) на право публікації звернень та заяв фракції в друкованому органі міської ради;

 

8) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені територіальної громади міста, Білозерської міської ради.

 

Депутатські фракції та депутатські групи організовують розгляд проєктів рішень, що вносяться на сесію ради, збір та узагальнення по них пропозицій, сприяють депутатам у проведенні звітів, прийомів виборців, розгляді звернень громадян, сприяють зміцненню зв’язків депутатів з органами самоорганізації населення та об’єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, організацій, загальних зборів громадян, місцевих ініціатив громади, громадських слухань тощо.

 

Стаття 114. Організація діяльності депутатських груп та фракцій

 

Міська рада надає приміщення для засідань депутатських груп та фракцій.

 

Порядок роботи депутатських груп і фракцій визначають самі групи і фракції.

 

Депутатські групи, фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні міської ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

 

Депутатські групи і фракції можуть запрошувати на свої засідання міського голову, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету міської ради, керівників виконавчих органів (відділів, управлінь) міської ради.

 

Головуючий на сесії міської ради інформує депутатів про утворення, розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва і складу депутатських груп, фракцій.

 

Стаття 115. Депутатські об’єднання і неформальні групи

 

Депутати міської ради і депутатські групи та фракції можуть вільно співпрацювати між собою, утворюючи депутатські об’єднання і неформальні групи, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

 

Розділ XXI. Погоджувальна рада керівників депутатських груп і фракцій та голів постійних комісій (Погоджувальна рада)

 

Стаття 116. З метою підвищення ефективності роботи сесії міської ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях утворюється Погоджувальна рада.

 

До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу входять міський голова, секретар міської ради, керівники депутатських груп та фракцій та голови постійних комісій міської ради.

 

Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях Погоджувальної ради беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів міської ради. При цьому повноважні представники депутатських груп, фракцій отримують право ухвального голосу, а комісій – дорадчого.

 

Депутати міської ради мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції щодо проєктів рішень.

 

Рішення Погоджувальної ради приймаються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка в сумарному підрахунку голосів членів їхніх груп і фракцій забезпечує прийняття позитивного рішення при голосуванні в сесійній залі.

 

Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

 

 

 

Білозерський міський голова                                                С.В.МАКЄЄВ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь