Білозерська міська територіальна громада
Донецька область, Покровський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Білозерської міської ради VIII скликання

Дата: 11.11.2021 11:24
Кількість переглядів: 84

Додаток до рішння

Білозерської міської ради                     від 16.11.2020    № 8/1-5

                         

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Білозерської міської ради  VIII скликання

 

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Статус постійних комісій.

Постійні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

2. Основні принципи діяльності постійних комісій

Постійні комісії згідно зі своїми повноваженнями забезпечують:

- Попередній розгляд за дорученням ради і за власною ініціативою проектів програм і бюджету;

- Вивчення стану розвитку відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовку проектів рішень ради та висновків щодо цих питань, виступи на сесіях з доповідями і співдоповідями;

- Вивчення діяльності за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою підзвітних і підконтрольних раді, виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради;

- Здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради за розглядом і реалізацією органами виконавчої влади посадовими особами пропозицій та зауважень депутатів, висловлених на сесіях міської ради, засіданнях постійних комісій, а також за виконанням доручень виборців;

- Сприяння міській раді в розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, і напрямку відповідей заявникам з питань, що входять в їх компетенцію;

- Спільний розгляд питань, що належать до відання кількох комісій.

Постійні комісії міської ради здійснюють свою діяльність відкрито і гласно.

 

3. Місцезнаходження і атрибути залу засідань

Місцезнаходження постійних комісій є зал засідань адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради (2 поверх).

Державний герб України і державний прапор України, Герб і прапор міста Білозерське є обов'язковими атрибутами залу засідань постійних комісій.

 

II. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНА   ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1. Порядок утворення постійних комісій

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, ліквідовувати і організовувати раніше створені, вносити необхідні зміни до персонального складу комісій.

У складі постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Заява депутата про включення до складу постійної комісії, для виходу зі складу постійної комісії направляється до комісії з питань з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту для подальшого розгляду на сесії міської ради.

 

2. Організація діяльності постійних комісій.

Організація роботи постійних комісій міської ради покладається на голів постійних комісій.

Голови постійних комісій скликають і ведуть засідання постійних комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій. Інформує раду про розглянуті в комісії питаннях, а також про заходи прийняті  для  реалізації  її рекомендацій.

Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії.

Секретар постійної комісії повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії, веде діловодство комісії протоколи її засідань, облік виконання членами комісії її доручень, стежить за своєчасним направленням виконавцям рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

3. Засідання постійних комісій

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними якщо в них беруть участь не менше половини від загального складу комісії.

Постійні комісії міської ради працюють відповідно до річних і квартальних планів, затвердженими на їх засіданнях. Депутати працюють у постійних комісіях не пориваючи з виробничою або посадовий діяльністю.

Про день, час, місце проведення, порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи, сповіщаються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше ніж за 5 днів до призначеної дати, у разі проведення термінових позачергових засідань комісії – не менше ніж за 1 день.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голові постійної комісії.

Всі питання на засіданні  постійної комісії вирішуються простою більшістю голосів загального складу членів комісії.

При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій рішення приймаються простою більшістю голосів загального складу членів кожної комісії.

У засіданнях постійних комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії, відповідальні працівники міської ради.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники виконавчих органів, ЗМІ, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці та вчені.

 

4. Рішення постійних комісій

За результатами вивчення і розгляду питань постійними комісіями підготовляються висновки та рекомендації.

Рекомендації та висновки постійної комісії підписуються головою комісії, а прийняті комісіями спільно підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи засідань комісій підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами цих комісій та секретарями.

Один примірник протоколів засідань і рішень постійної комісії зберігається в міській раді і представляється для ознайомлення депутатам міської ради на їх вимогу.

Після закінчення терміну скликання справжні екземпляри протоколів і рішень комісії оформляються в установленому порядку і здаються в міський архів на постійне, державне зберігання.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляється комісіям у встановлені ними терміни.

 

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1. Повноваження постійних комісій з організації і підготовки проведення сесій міської ради.

Постійні комісії міської ради беруть участь у підготовці сесій міської ради:

- Перевіряють в межах своїх повноважень, визначених цим положенням, роботу відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ, розташованих на території міської ради, представляють пропозиції за результатами перевірок на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках вносять пропозиції на розгляд ради.

- Попередньо обговорюють план заходів щодо виконання наказів виборців.

- Заслуховують повідомлення керівників підприємств, організацій, установ про хід реалізації наказів і вносять на розгляд ради та виконавчого комітету міської ради відповідні рекомендації.

- Вносять на розгляд ради питання, що відносяться до компетенції постійних комісій.

- Виділяють своїх доповідачів або співдоповідачів з питань, переданих комісіям на попередній або додатковий розгляд.

- Виступають з спільними доповідями та співдоповідями з питань підготовлених постійними комісіями спільно, або представляють свої зауваження, пропозиції окремо.

- Пропонують передавати   на обговорення мешканців міста проєкти рішень ради з найбільш важливих питань.

- Рекомендують заслуховувати  на сесіях ради звіти або інформацію про роботу посадових осіб органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, рекомендацій, наказів виборців.

 

2. Повноваження постійних комісій з підготовки та проведення засідань постійних комісій.

Постійні комісії при розгляді питань, що відносяться до їх компетенції, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

Постійні комісії вправі звернутися із запитом до міського голови, його заступника з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівників відділів та управлінь, установ та організацій з питань, віднесених до відання ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати письмову відповідь на запит у строки та порядку, встановленому міською радою. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, вправі на своїх засіданнях заслуховувати доповіді та повідомлення керівників відділів та управлінь інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

На запрошення постійної комісії керівники або представники зазначених органів, підприємств, організацій, установ зобов'язані з'явитися на засідання комісії і представити роз'яснення з питань, що розглядаються.

При цьому комісії завчасно, не пізніше ніж за 5 днів сповіщають відповідні органи і організації про майбутній розгляд питань.

Постійні комісії з питань, що належать до їх компетенції, вправі вимагати від відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ і організацій, від посадових осіб необхідні матеріали і документи.

Розроблені постійними комісіями рекомендації з питань, що належать до компетенції ради, направляються відповідним органам, підприємствам, організаціям.

Зазначені органи та організації, а також службові особи зобов'язані виконувати рекомендації постійних комісій, надавати їм необхідні матеріали та документацію. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у місячний термін, або в інший строк, встановлений комісіями.

Якщо комісія не прийшла до згоди, вони доводять свої пропозиції до відома ради.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

1. Голова постійної комісії:

- Керує її роботою;

- Приймає рішення про проведення засідання комісії та забезпечує її скликання;

- Організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;

- Дає доручення членам комісії;

- Викликає членів комісії для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень комісії;

- Забезпечує участь у засіданнях комісії представників державних органів, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, фахівців;

- Головує на засіданнях комісії;

- Представляє комісію у раді, у відносинах з виконавчим комітетом міської ради, іншими державними і громадськими органами та організаціями, підприємствами та установами;

- Організовує роботу з виконання рішень комісії;

- Інформує раду про розглянуті в комісії питаннях, а також про заходи, вжиті щодо реалізації рекомендацій комісії;

- Інформує членів комісії про виконання рішень комісії та розгляді її рекомендацій;

- Виступає від імені комісії по радіо, телебаченню, у пресі.

Спільні засідання постійних комісій ведуть голови цих комісій за погодженням між собою.

 

2. Заступник голови постійної комісії:

- Допомагає голові в організації роботи комісії, а в разі відсутності голови виконує його функції;

- Здійснює оперативний контроль за виконанням рішень постійної комісії;

- Координує діяльність робочих груп, утворених комісією;

- Узагальнює матеріали з проведення основних організаційних заходів, узагальнених оглядів, рейдів і т.д.

 

3. Секретар постійної комісії:

- Повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;

- Веде діловодство комісії протоколи її засідань, облік виконання членами комісій її доручень;

- Стежить за своєчасним направленням виконавцям рішень і рекомендацій комісії, надходженням від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

 

4. Члени постійних комісій:

Член постійної комісії зобов'язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти проведенню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

Члени постійної комісії користуються правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються комісією, мають право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь у їх підготовці та обговоренні.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може винести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесію ради.

Члену постійної комісії з питань, що вносяться на обговорення комісії, надаються необхідні документи та інші матеріали.

Член постійної комісії з дорученням комісії і за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, які належать до відання комісії, узагальнювати пропозиції державних і громадських органів і організацій, а також громадян, повідомляти свої висновки і пропозиції в комісію.

Члени постійних комісій на час засідань комісій, сесій, навчання депутатів, прийому виборців, а також для виконання інших доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов'язків. Витрати, пов'язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються у встановленому порядку відповідно до ст. 49 п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

V. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

1. До відання постійних комісій в межах їх повноважень відноситься попередній розгляд проектів:

- Програм соціально-економічного та культурного розвитку території міської ради, цільових програм з інших питань самоврядування;

- Планів підприємств і організацій, що належать комунальній власності, територіальної громади, внесення до них зауважень, пропозицій.

- Рішень міської ради, контроль за якими покладається на постійну комісію або належать до її компетенції;

- Рішень міської ради щодо заслуховування, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, які  призначаються або затверджуються міською радою;

- Рішень міської ради щодо прийняття рішень з питань адміністративно - територіального устрою в межах і порядку, визначеному цим та іншими законами;

- Отримання звітів про відстеження результативності регуляторного акта;

- Прийняття рішення про необхідність перегляду регуляторного акта;

- Організація прийому громадян;

- Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян за дорученням міського голови або секретаря міської ради.

 

2. Крім того, до відання постійних комісій відноситься:

- Сприяти реалізації міської програми з розвитку приватного підприємництва.

- Контролювати виконання рішень міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, подання за результатами перевірки рекомендацій на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд міської ради;

- Вносити рекомендації з ефективних форм управління комунальною власністю, по ефективному виконанню радою та виконавчим комітетом міської ради повноважень, делегованих органами виконавчої влади.

- Розглядати  плани роботи міської ради з урахуванням підготовки проєктів регуляторних актів;

- Приймати рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт, у разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу;

- Приймати рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта;

- Вивчати проєкти регуляторних актів, внесених на розгляд до міської ради і давати висновок про відповідність цих проектів принципам державної регуляторної політики та методиці підготовки аналізу регуляторного впливу;

- При поданні на пленарному засіданні сесії міської ради проєкту регуляторного акта голова комісії доповідає висновок комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- Приймати рішення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, що не оприлюднені  до внесення їх на розгляд сесії міської ради;

- Отримувати звіти про відстеження результативності регуляторного акта;

- Приймати рішення про необхідність перегляду регуляторного акта;

- Попередньо розглядати питання щодо звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики;

- Розглядати місцевий бюджет, вносити зміни до нього; затверджувати звіт про виконання відповідного бюджету;

- Розглядати проєкти рішень з місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

 

3. Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

- Розгляд проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку території та бюджету міської ради на поточний рік, звіти про їх виконання, готувати спільно з іншими постійними комісіями узагальнення, доповіді і співдоповіді;

- Здійснення контролю за виконанням програм соціально-економічного розвитку і бюджету, виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових джерел наповнення дохідної частини міського бюджету, за порядком формування та використання бюджетних коштів, витрачання цільових і валютних фондів, погашення боргів із заробітної плати бюджетних організацій та установ;

- Розгляд місцевого бюджету, внесення змін до нього;

- Затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

- Розгляд проектів рішень з місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- Розгляд проєктів рішень з надання згідно з чинним законодавством пільг по місцевих податках і зборах;

- Сприяти соціальній перебудові населених пунктів, поліпшення соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.

 

4. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

- Здійснення контролю за ходом виконання рішень ради з питань комплексного розвитку житлового, комунального господарства, станом і експлуатацією житлового фонду, передачі відомчого житла міській раді, проведення заходів з електрифікації, водопостачання, каналізації, теплопостачання на території міської ради, забезпечення населення комунальними послугами і паливом, будівництва та експлуатації очисних споруд і пристроїв, підготовки комунального та житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період, місць масового відпочинку до літнього сезону;

- Підготовка та внесення висновків міській раді за програмами розвитку та утримання доріг;

- Розгляд питань реорганізації міського комунального господарства щодо виконання комплексного плану благоустрою території міської ради, санітарного стану та очищення від побутового сміття і харчових відходів територій підприємств, установ, організацій та кладовищ;

- Сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- Участь у виробленні пропозицій з організації та розміщення місцевих ринків, ярмарків;

- Здійснення контролю за дотриманням законодавства, що стосується захисту прав споживачів;

- Розгляд проєктів рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- Розгляд проєктів рішень щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

- Вироблення пропозицій щодо створення у разі потреби органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій, за повноваженням цих органів (служб);

- Вироблення пропозицій щодо вирішення відповідно до законодавства питань щодо створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі й з іноземними інвестиціями;

- Розгляд проєктів рішень про надання згоди на передачу об'єктів, з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

 

5. Постійна комісія з питань охорони здоровя, освіти, культури, спорту та молодіжної політики.

- Підготовка рекомендацій щодо подальшого поліпшення якості, розвитку гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в навчальних закладах об'єднаної територіальної громади;

- Проведення спільно з органами освіти соціологічних досліджень з актуальних проблем освіти;

- Внесення пропозицій, спрямованих на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, участь у розробці та здійсненні заходів щодо пропагування та розповсюдження педагогічних знань серед населення, що проживає на території ради;

- Підготовка і внесення на розгляд ради проєктів рішень з проблем соціальної захищеності молоді забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організації змістовного дозвілля, охорони здоров'я, забезпечення інтересів юнаків та дівчат у сфері освіти і праці, сприяння здійсненню заходів соціального захисту молоді в умовах ринкових відносин;

- Сприяння розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та спорту;

- Здійснення контролю за виконанням Законів України та рішень міської ради в галузі охорони пам'яток історії та культури, містобудування та архітектури місцевого значення, історичних місць;

- Сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, свят, розвитку народної творчості та художньої самодіяльності, духовного відродження регіону;

- Вжиття заходів з розвитку театрального, музичного, хореографічного, образотворчого та інших видів мистецтв, сприяння діяльності творчих спілок та організацій;

- Сприяння в реалізації на території ради державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства;

- Контроль за здійсненням заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищенню статусу сім'ї та ролі жінок у суспільстві;

- Сприяти здійсненню передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та престарілих громадян;

- Сприяння соціальній захищеності населення, надання сприяння та розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцнення їх бази, реалізації цільової програми допомоги пенсіонерам, ветеранам, малозабезпеченим;

- Контроль за створенням єдиного регіонального комплексу охорони здоров'я населення, вдосконалення структури управління охороною здоров'я міста.

- Розробка рекомендацій щодо організації страхової медицини.

- Здійснення контролю за дотриманням законодавства у закладах охорони здоров'я, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста, нормативів професійної діяльності в закладах охорони здоров'я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

- Розробка рекомендацій щодо створення єдиного територіального комплексу охорони здоров'я населення, у структурі управління охорони здоров'я території міської ради;

- Контроль за виконанням заходів щодо зміцнення матеріальної бази охорони здоров'я, забезпечення лікувально-діагностичних установ різними видами медичного інструментарію, медичної техніки та твердим інвентарем, будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів охорони здоров'я;

- Здійснення контролю заходів щодо поліпшення умов праці та побуту жінок;

- Розгляд проєктів рішень про прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 

6. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:

- Сприяє проведенню земельної реформи, розробки та виконання міської програми раціонального використання землі, охорони земельних ресурсів;

- Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міської ради, пропозиції щодо розміщення спеціалізації і розвитку підприємств і організацій, незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.

- Внесення рекомендацій щодо наділення і вилучення земельних ділянок, регулювання земельних відносин, вирішення земельних спорів, координує діяльність землевпорядних органів рад, розташованих на території міської ради. Проведення узгодження проєктів рішень з цих та інших питань, що стосуються земельних відносин;

- Визначення основних напрямів вирішення природоохоронних завдань, сприяння розвитку екологічного світогляду, розробка спільно з відповідними службами органів виконавчої влади перспективних планів оздоровлення навколишнього середовища;

- Прийняття участі у проведенні екологічних експертиз проєктів будівництва, розширення та реконструкції об'єктів;

- Здійснення контролю за виконанням природоохоронного законодавства через служби з охорони природи органів виконавчої влади, санітарно-епідеміологічної служби та інші природоохоронні відомства;

- Внесення в разі потреби в установленому порядку пропозицій про призупинення діяльності або ліквідації підприємств, які порушують закони про охорону природи, а також заявлень на їх керівників у відповідні органи;

- Розгляд і дача висновків з цільових  комплексних програм охорони та оздоровлення навколишнього середовища;

- Розгляд проєктів рішень про затвердження відповідно до законодавства ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що перебувають у власності відповідної територіальної громади, підготовка висновків з питань надання пільг в оплаті за землю відповідно до діючого законодавства;

- Розгляд проєктів рішень про затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, Генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

-  Участь у розробці міських екологічних програм;

- Підготовка пропозицій по створенню позабюджетних, бюджетних, резервних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, утвердженню положень про ці фонди, здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

- Аналіз стану, найближчих і подальших перспектив розвитку архітектури міста, соціально-побутового будівництва;

 

7. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту.

- Підготовка висновків з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями, а також з дострокового припинення повноважень депутата, рекомендації з питань депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики. Заслуховує інформацією депутатів про роботу в раді, виборчому окрузі, виконання ними рішень ради та її органів;

- Розробка за дорученням ради або за власною ініціативою проєктів рішень ради та пропозицій з питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, власності, участь за дорученням ради у розгляді скарг і заяв, що стосуються депутатів і їх діяльності, інших питань;

- Вироблення рекомендацій для виконавчих органів міської ради щодо внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради та її виконавчих органів, прийнятих у межах їх компетенції;

- Участь у розробці заходів по боротьбі зі злочинністю та питань охорони громадського порядку, прав громадян на території міста;

- Перевірка звернення громадян, фізичних та юридичних осіб з питань порушення законності на підприємствах, установах, організаціях, розташованих на території міської ради;

- Розгляд проєктів рішень щодо заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;

- Здійснення контролю і вироблення рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності органів самоорганізації населення;

- Розгляд проектів рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом;

- Розгляд проєктів рішень про затвердження статуту територіальної громади;

- Розгляд проєктів рішень про затвердження відповідно до законодавства Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

 

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 Це положення набирає чинності з дня його прийняття Білозерською  міською радою.

 Постійним комісіям після набрання чинності цього Положення, здійснювати свої повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії Білозерського міської ради VIII скликання.

 

 

 

 

Секретар 

Білозерської міської ради                                                               В.Г.ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь