Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»

Дата: 25.11.2021 21:32
Кількість переглядів: 197

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з добровільним приєднанням Нововодянської сільської ради до Білозерської міської ради, зміни правового статусу, а також з урахуванням змін у законодавстві України, виникла необхідність перегляду діючого рішення Білозерської міської ради від 21.08.2014 № 6/63-9 «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Білозерське».

Так, відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020 були внесені суттєві зміни до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) для провадження підприємницької діяльності» (далі – Порядок), а саме:

- виключено терміни «комплексна схема розміщення ТС», «архітектурний тип» та «типові ТС»;

- скасовано необхідність розроблення єдиного паспорта прив’язки для груп ТС, які визначалися комплексними схемами;

- надано визначення терміну «схема розміщення ТС»;

- передбачено підвищення якості графічних матеріалів паспорта прив’язки шляхом зазначення вимог до суб’єктів господарювання та фахівців, які мають повноваження на ведення діяльності у сфері архітектурної діяльності та які несуть відповідальність за результати своєї роботи;

- передбачено зменшення графічних матеріалів паспорта прив’язки шляхом включення схеми благоустрою до схеми розміщення ТС;

- визначено необхідність зображення холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд з ТС, на схемі розміщення ТС, яка є обов’язковим додатком до паспорта прив’язки;

- врегульовано розміщення ТС у межах інших видів торгівельних об’єктів;

- скасовано граничний термін дії паспорта прив’язки;

- викладено у новій редакції Додаток 1 до Порядку (Паспорт прив'язки ТС).

В цілому спрощено процедуру оформлення паспорта прив’язки ТС та відповідно встановлено чіткі терміни його оформлення.

Крім того, діючі правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності встановлено для м. Білозерське. Наразі необхідно розробити та затвердити єдині правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою населених пунктів Білозерської міської територіальної громади.

Враховуючи вищевикладене, пропонується розробити проєкт рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

Існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

 

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

Орган місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є встановлення єдиних правил та механізму розміщення і функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади, приведення у відповідність до чинного законодавства порядку оформлення паспорта прив’язки для розміщення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд, створення робочих місць для суб’єктів малого підприємництва, покращення якості обслуговування населення, а також встановлення порядку розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, промоційних (рекламних) заходів та виставок-ярмарок.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до діючого законодавства

Альтернатива 2

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»

 

 

Забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з удосконалення порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Дія регуляторного акту буде розповсюджена на всіх суб’єктів бізнесу Білозерської міської територіальної громади, який відповідатиме нормам Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020, яким були внесені зміни до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Сприятиме наповненню бюджету Білозерької міської територіальної громади.

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

Існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Положення діючих правил та порядку розміщення ТС не відповідає чинному законо-давству, а також відсутній механізм для видачі паспортів прив’язки та документів на право розміщення ПТС під час ярмарок, святкової торгівлі та інших масових заходів для суб’єктів підприємництва приєднаних сіл Нововодянської сільської ради.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Нормативне впорядкування процедури розміщення ТС на території Білозерської міської територіальної громади

Конкретизація повноважень упов-новаженого органу управління та архітектури органів місцевого самоврядування.

Підвищення якості графічних матеріалів паспорта прив’язки.

Сприятиме наповненню бюджету Білозерської міської територіальної громади.

Відсутні, оскільки реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріаль-них чи інших витрат.

Альтернатива 3

Розв’язання зазна-ченої проблеми за допомогою ринко-вих механізмів

відсутні

Існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Не вбачається

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Отримання якісних послуг.

Підвищення рівня естетичного вигляду архітектурного простору навколо тимчасових споруд.

Структуроване розміщення ТС за видом діяльності на території Білозерської міської територіальної громади. Додаткові надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально-економічного розвитку громади та підвищення рівня соціальних стандартів

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

-

 

-

 

-

 

29

 

29

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

-

 

-

 

-

 

100,0

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

 

Витрати суб`єктів підприємницької діяльності на:

- розроблення ескізного проєкту розміщення стаціонарної тимчасової споруди та окремо схеми благоустрою;

- виготовлення нових тимчасових споруд відповідно до затверджених архітипів;

- відсутній механізм для видачі паспортів прив’язки та документів на право розміщення ПТС під час ярмарок, святкової торгівлі та інших масових заходів для суб’єктів підприєм-ництва.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечує досягнення цілей, зазначених у розділі ІІ цього Аналізу та передбачає:

Спрощення процедури отримання паспорта прив’язки ТС для здійснення підприємницької діяльності (скасовано комплексну схему розміщення ТС та архітипи ТС).

Зменшення часових витрат замовника на виготовлення необхідної докумен-тації на розміщення ТС – за рахунок зменшення графічних матеріалів паспорта прив’язки (Виключення схеми благоустрою прилеглої території з переліку документів, що додаються до заяви для оформлення паспорта прив’язки)

Встановлюються єдині правила розміщення ТС на території Білозерської міської територіальної громади.

Додаткові витрати на оформлення паспорта прив’язки відсутні.

Альтернатива 3

Розв’язання зазначе-ної проблеми за допо-могою ринкових механізмів

відсутні

Проблема не буде вирішена

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

 

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

4

У разі прийняття регуляторного акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з вдосконаленням механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

0

Існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів

 

Рейтинг результативності

 

 

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

 

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з удоскона-лення порядку розмі-щення тимчасових споруд для проваджен-ня підприємницької діяльності.

Дія регуляторного акту буде розповсюджена на всіх суб’єктів підприємництва Білозерської міської територіальної громади, який відпові-датиме нормам Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020, яким були внесені зміни до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасом-вих споруд для провад-ження підприємниць-кої діяльності».

Сприятиме наповненню бюджету Білозерської міської територіальної громади

У разі прийняття регуляторного акта, держава, громадяни та суб’єкти господ-дарювання не нестимуть ніяких додаткових матеріальних та інших витрат, окрім часових витрат на ознайомлення з регуляторним актом

 

У разі прийняття регуляторного акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить

потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання, та зникає неврегульованість проблеми, що виникла, у чинному законодавстві

 

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

відсутні

Х

Проблема не може бути розв’язана за рахунок ринкових механізмів

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання

 

Не забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з

впорядкуванням механізму розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Не відповідає нормам чинного законодавства України.

Діюче рішення міської ради може бути розроблено в новій редакції оскільки не відповідає чинному законодавству.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акту забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з впорядкуванням механізму розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акту щодо запроваджених змін

 

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

Не забезпечується досягнення цілей, оскільки існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів

Діюче рішення міської ради може бути розроблено в новій редакції оскільки не відповідає чинному законодавству.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання вищезазначеної проблеми пропонується затвердити проєкт рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції», яким буде впроваджено єдиний механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Білозерської міської територіальної громади.

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:

- оприлюднити цей проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу (з М-Тестом) до нього на офіційному вебпорталі Білозерської міської ради;

- здійснити організаційні заходи з обговорення проєкту регуляторного акта та пропозицій до нього (за наявності) на засіданні робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- винести цей проєкт регуляторного акта з урахуванням пропозицій та зауважень на розгляд сесії міської ради для затвердження.

У разі затвердження цього регуляторного акта задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою, що повністю забезпечить потребу у вирішенні проблеми, встановить зрозуміле загальне регулювання та зникає неврегульованість проблеми, що виникла у чинному законодавстві.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У відповідності до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб`єктів господарювання встановлено наступне.

Кількість суб`єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 29 осіб.

Питома вага суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється проблема 100%.

Можливість виконання регуляторного акта є цілком реальною. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання щодо регуляторного акта є високим. Тест малого підприємництва (М-Тест) наведено у додатку 1

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, дії, запроваджені у зв’язку з карантинним станом.

У разі прийняття нормативно-правового акта вищої юридичної сили, регуляторний акт потребуватиме приведення у відповідність до законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Кількість укладених договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

2. Кількість оформлених паспортів прив`язки тимчасових споруд , одиниць.

3. Сума коштів, які надійшли до міського бюджету від сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою за рік.

4. Інформованість суб’єктів підприємницької діяльності про процедуру розміщення тимчасових споруд.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої ПКМУ № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151). Для проведення відстеження буде використано інформацію відділу житлово-комунального господарства,містобудування та архітектури Покровської районної держадміністрації, як уповноваженого органу за територіальністю, дані виконавчого комітету Білозерської міської ради та фінансого відділу виконавчого комітету Білозерської міської ради.

Відносно цього регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб`єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10.02.2021 по 10.04.2021.

 

Примітка. Консультування проводилось за окремими діями з окремими суб`єктами малого підприємництва, які задіяні у цих діях. Зокрема, враховано процедури, яких слід дотримуватись при розміщенні ТС.

 

Поряд-ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1.

телефонні розмови

 

10 фізичних осіб-підприємців

Доведення до відома суб’єктів підприємницької діяльності інформації стосовно внесених змін згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020) до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», яким внесено зміни до порядку та механізму оформлення паспорту прив’язки на розміщення ТС

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб`єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  • кількість суб`єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 29 (одиниць);

  • питома вага мікро підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).

 

3. Розрахунок витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п`ять років

Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

---

_ ---

---

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеного органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

---

 

 

---

 

 

---

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

 

---

 

 

---

 

 

---

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

---

 

---

 

---

5

Інші процедури (уточнити):

- сплата пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою

- оплата за виготовлення графічних матеріалів паспорта прив’язки суб’єкту господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектору, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (в середньому)

 

*2500

 

 

*3000

 

*2500

 

 

0

 

*12500

 

 

3000

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1+2+3+4+5)

 

5500

 

2500

 

12500

7

Кількість суб`єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

29

 

29

 

8

Сумарно, гривень

159500

159500

362500

Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

15хв х 6000/166= 9,04 грн

0

9,04 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

11

Процедури офіційного звітування

(направлення письмової заяви, у якій замовник зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки ТС).

0,5 години х 6000/166= 18,07 грн

 

0

18,07 грн

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

---

 

---

 

---

13

Інші процедури:

- замовлення та отримання інформації про відповідність намірів щодо місця розташування ТС містобудівній документації та будівельним нормам;

- замовлення графічних матеріалів до паспорта прив’язки суб’єкту господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектору, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (у разі необхідності);

- оформлення паспорта прив’язки ТС та погодження розміщення ТС на об’єктах благоустрою;

- укладання договору щодо пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою

 

1 година х 6000/166= 36,14 грн

 

 

 

1 година х 6000/166= 36,14 грн

 

 

 

 

 

 

0,5 х 6000/166= 18,07 грн

 

 

 

0,5 х 6000/166= 18,07 грн

 

0,5 х 6000/166= 18,07 грн

 

---

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

36,14 грн

 

 

 

 

36,14 грн

 

 

 

 

 

 

 

18,07 грн

 

 

 

 

18,07 грн

 

 

18,07 грн

 

14

Разом, гривень

153,60

---

153,60

15

Кількість суб`єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

29

Х

29

16

Сумарно, гривень

 

4454,40

Х

4454,40

*Зазначено середній розмір вартості процедури

Розрахунок пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою залежить від розміру ТС та загальної площі, яка зазначена у паспорті прив’язки, виданого на підставі заяви замовника та терміну дії паспорта прив’язки.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Білозерської міської ради .

 

Процедура регулювання суб`єктів малого під-приємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта гос-подарюван-ня малого підприємництва)

Планові витрати часу на

процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єкта

Оцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст-рування регулю-вання (за рік), гривень

 

 

 

 

1. Облік суб`єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

 

1 година

 

 

59,52

 

 

1

 

 

29

 

 

1726,08

2. Поточний контроль за суб`єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

--

камеральні

---

---

---

---

---

виїзні

1 година

59,52

1

29

1726,08

3. Підготовка, затвердження та опрацю-вання одного окремого акта про порушен-ня вимог регулювання

 

 

 

0,5 години

 

 

 

29,76

 

 

 

1

 

 

 

29

 

 

 

863,04

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

5. Оскаржен-ня одного окремого рішення суб`єктами господарювання

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

6.Підготовка звітності за результата-ми регулю-вання

 

 

0,15хв

 

 

14,88

 

 

1

 

 

29

 

 

431,52

7. Інші адміністративні проце-дури :

(підготовка інформації про відповідність намірів щодо місця розташу-вання ТС містобудівній документації та будівельним нормам;

підготовка паспорту прив’язки ТС;

підготовка проєкту рішення виконавчого комітету про погодження розміщення ТС на об’єктах благоустрою;

укладання договору щодо пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою)

 

 

 

 

0,5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 година

 

 

 

1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 година

 

 

 

 

29,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,52

 

 

 

59,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,76

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

863,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1726,08

 

 

 

1726,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

863,04

Разом за рік

х

342,24

х

29

9924,96

Сумарно за п’ять років, грн

х

х

х

х

49624,8

 

Примітка: Запропонований регуляторний акт не передбачає додаткових матеріальних витрат для органу місцевого самоврядування.

Розрахунок витрат зроблено станом на 01.04.2021.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб`єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п`ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн

159500

362500

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

4454,40

4454,40

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

163954,40

366954,40

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

9924,96

49624,8

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

173879,36

416579,20

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора